اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اکرم جودی نعمتی
اکرم جودی نعمتی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
شرح نظم الدر ۱. شرح نظم الدر (تحقیق و تصحیح)
شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض
نویسنده: ابن ترکه اصفهانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.