اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صبوری
صبوری
آثار موجود در کتابخانه
شجرة الملوک ۱. شجرة الملوک
تاریخ منظوم سیستان از کهن ترین روزگاران تا فرمانروایی ملک بهرام کیانی در دهه های نخست حکومت قاجاران
نویسنده: ناصح، ظهیر
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: منصور صفت گل، با توضیحات: منصور صفت گل، مصحح: منصور صفت گل