اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ماتئو ریچی
ماتئو ریچی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
چین نامه ۱. چین نامه
مترجم: محمد زمان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با پیشگفتاری: مظفر بختیار، با مقدمه: لو جین، مصحح: لو جین