اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   لو جین
لو جین
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
چین نامه ۱. چین نامه (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: ماتئو ریچی
مترجم: محمد زمان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با پیشگفتاری: مظفر بختیار