اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد ظهیری سمرقندی
محمد ظهیری سمرقندی
آثار موجود در کتابخانه
سندباد نامه ۱. سندباد نامه
اغراضُ السیّاسیه فی اعراض الریّاسة ۲. اغراضُ السیّاسیه فی اعراض الریّاسة
• اغراضُ السیّاسیة في اعراض الریّاسة، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۶ش.، مصحح: جعفر شعار، به اهتمام: جعفر شعار