اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   افسانه شیفته فر
افسانه شیفته فر
آثار موجود در کتابخانه
جامع اللغات (فرهنگ منظوم) ۱. جامع اللغات (فرهنگ منظوم)
نویسنده: نیازی حجازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.