اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   موسی قاضی زاده رومی
موسی قاضی زاده رومی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة ۱. رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة
مترجم: فاطمه سوادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، محقق: فاطمه سوادی، مصحح: فاطمه سوادی