اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فاطمه سوادی
فاطمه سوادی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة ۱. رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة (ترجمه و تحقیق و تصحیح)
نویسنده: موسی قاضی زاده رومی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.