اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحسین کاشانی
عبدالحسین کاشانی
عبدالحسین کاشانی
آثار موجود در کتابخانه
سفرنامه اصفهان ۱. سفرنامه اصفهان
مرآت الوقایع مظفری ۲. مرآت الوقایع مظفری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی
تصحیح و تحقیق:
حماسه فتحنامه نایبی ۳. حماسه فتحنامه نایبی (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: سید اسدالله منتخب‌السادات یغمائی
انتشارات اسپرک، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ق.، به اهتمام: علی دهباشی