اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اکرم السادات حاجی سیدآقایی
اکرم السادات حاجی سیدآقایی
آثار موجود در کتابخانه
لزوم بازنگری در تصحیح قصص الانبیای نیشابوری ۱. لزوم بازنگری در تصحیح قصص الانبیای نیشابوری
• ضمیمه آینه میراث- 21، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۰ش.
پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی ۲. پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی
• ضمیمه آینه میراث- 28، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.