اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مسعود قاسمی
مسعود قاسمی
آثار موجود در کتابخانه
نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه ۱. نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه
• ضمیمه آینه میراث- 22، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۰ش.