اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کاظم استادی
کاظم استادی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخچه تغییر خط (فارسی، عربی) در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران ۱. تاریخچه تغییر خط (فارسی، عربی) در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران
کتاب شناسی حکومت و ولایت فقیه ۲. کتاب شناسی حکومت و ولایت فقیه
شامل معرفی بیش از 700 عنوان کتاب
کتابشناسی خط فارسی ۳. کتابشناسی خط فارسی
مالکیت فکری و ایده برداری ۴. مالکیت فکری و ایده برداری
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.
کتابشناسی فقهی ایده ۵. کتابشناسی فقهی ایده
دانشنامه خط فارسی ۶. دانشنامه خط فارسی (تألیف و کوشش در نشر)
• مؤلف، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، 15 جلد
نظریه‌های فیلسوفان اسلامی دربارۀ رنگ ۷. نظریه‌های فیلسوفان اسلامی دربارۀ رنگ
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
هفت رنگ فلسفی ۸. هفت رنگ فلسفی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
در شناخت سه رنگ اصلی ۹. در شناخت سه رنگ اصلی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ ۱۰. بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
کتاب شناسی رنگ و فلسفه ۱۱. کتاب شناسی رنگ و فلسفه
• کتابشناسی رنگ و فلسفه، تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
گزیدۀ تاریخ معاصر ایران ۱۲. گزیدۀ تاریخ معاصر ایران
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.، 4 جلد
معرفی اجمالی فلسفۀ سهروردی ۱۳. معرفی اجمالی فلسفۀ سهروردی
• مؤلف، چاپ اول
رندذِ جسمی ۱۴. رندذِ جسمی
• رندذِ جسمی رد دوگانه انگاری افلاطونی- دکارتی
نهضت آزادی و ترور منصور ۱۵. نهضت آزادی و ترور منصور
• چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
تاریخچه مالکیت ایده در ایران ۱۶. تاریخچه مالکیت ایده در ایران
اشراف و نشر:
نظریه‌های فیلسوفان شیعی دربارۀ رنگ ۱۷. نظریه‌های فیلسوفان شیعی دربارۀ رنگ (کوشش در نشر)
احکام ناشران ۱۸. احکام ناشران (کوشش در نشر)
دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.