اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر خان حکیم
منوچهر خان حکیم
آثار موجود در کتابخانه
اسکندرنامه (بخش ختا) ۱. اسکندرنامه (بخش ختا)
به کوشش: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.