اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدبن احمد خفری
محمدبن احمد خفری
آثار موجود در کتابخانه
تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی ۱. تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی
• الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید، کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: فیروزه ساعتچیان، مصحح: فیروزه ساعتچیان