اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   داوود قیصری
داوود قیصری
آثار موجود در کتابخانه
۱. شرح فصوص الحکم
شرح قیصری بر تائیه ابن فارض ۲. شرح قیصری بر تائیه ابن فارض
• تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: صادق خورشا، با مقدمه: صادق خورشا، مصحح: صادق خورشا