اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حقوقی
محمد حقوقی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
شعر امروز ایران ۱. شعر امروز ایران
نویسنده: احمد سمیعی، حسین معصومی همدانی
گردآورنده: موسی اسوار
مترجم عربی: موسی اسوار
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 20، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۴ش.