اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   زهره فنی
زهره فنی
آثار موجود در کتابخانه
مقدمه ای بر تاریخ علم جغرافیا ۱. مقدمه ای بر تاریخ علم جغرافیا
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.