اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شهریار شاهین دژی
شهریار شاهین دژی
آثار موجود در کتابخانه
نامه های خاموشان ۱. نامه های خاموشان
نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار
به کوشش: محمد افشین وفایی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
اشراف و نشر:
سفینه بولونیا ۲. سفینه بولونیا (کوشش در نشر)