اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بایرام صادقی
بایرام صادقی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. تفکر و زبان (ویراستاری)
مترجم: بهروز عزبدفتری
نیا (نیما)، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۷۰ش.