اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی منجیک ترمذی
علی منجیک ترمذی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان منجیک ترمذی ۱. دیوان منجیک ترمذی
به کوشش: احسان شواربی مقدم
• دیوان منجیک ترمذی (اشعار پراکنده)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.