اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا افخمی عقدا
رضا افخمی عقدا
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
المقنع فی الحساب الهندی ۱. المقنع فی الحساب الهندی (ترجمه و تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: علی نسوی
مترجم: محمد مهدی کاوه یزدی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: محمد مهدی کاوه یزدی، با تعلیق: محمد مهدی کاوه یزدی، مصحح: محمد مهدی کاوه یزدی