اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امیرحسین عابدی
امیرحسین عابدی
آثار موجود در کتابخانه
تذکره منتخب اللطایف ۱. تذکره منتخب اللطایف
سرشناسه: رحم علیخان ایمان
نویسنده: رحم علیخان ایمان
تابان (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۹ش.، با مقدمه: تارا چند، به کوشش: محمد رضا جلالی نائینی