اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد رضا زادهوش
محمد رضا زادهوش
آثار موجود در کتابخانه
راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی ۱. راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی
• راه نمای پژوهش درباره میر فندرسکی، مهر قائم، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۲ش.
۲. احوال و آثار میرفندرسکی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
ترجمه:
۳. کنگره دانشمندان بغداد (ترجمه و تحقیق)
مهر قائم، اصفهان، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: حسین حیدری شاهرودی