اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر مهراد
جعفر مهراد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات ۱. پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات
مترجم: مریم ناصری
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.