اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعید مهدوی فر
سعید مهدوی فر
آثار موجود در کتابخانه
بدیل بی بدیل ۱. بدیل بی بدیل
پنج جستار در باب دیوان افضل الدین بدیل خاقانی شروانی
• ضمیمه آینه میراث- 29، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.