اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد شادروی منش
محمد شادروی منش
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
عهدنامه مالک اشتر ۱. عهدنامه مالک اشتر (با مقدمه و تصحیح و تعلیق)
مترجم: محمدابراهیم بدایع نگار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با تعلیق: محمود عابدی، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی