اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی فرخیان
مهدی فرخیان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
سفر شهادت ۱. سفر شهادت (ترجمه و ویراستاری)
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: احمد ناظم
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
برای زندگی ۲. برای زندگی
گفتارهای تفسیری
نویسنده: امام موسی صدر
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش.
ویراستاری و مقدمه:
ادیان در خدمت انسان ۳. ادیان در خدمت انسان (ویراستاری)
جستارهایی درباره دین و مسائل جهان معاصر
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: گروه مترجمان
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲ش.
نای و نی ۴. نای و نی (ویراستاری)
جستارهایی درباره اسلام، انسان، لبنان، مقاومت
نویسنده: امام موسی صدر
مترجم: علی حجتی کرمانی
موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: علی حجتی کرمانی
روح تشریع در اسلام ۵. روح تشریع در اسلام (ویراستاری)