اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   گولیلمو برشه
گولیلمو برشه
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان ۱. جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان
مترجم: یوسف خان مؤدب الملک
• ضمیمه آینه میراث- 32، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد