اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد حسینی
احمد حسینی
آثار موجود در کتابخانه
ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم ۱. ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم
به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
إحیاء التراث الإسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۵ق. برابر ۱۳۸۳ش. برابر 2004م.
اشراف و نشر:
الذریعة إلی تصانیف الشیعة ۲. الذریعة إلی تصانیف الشیعة (به کوشش (ج.26))
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.، 26 جلد، مصحح: جعفر مرتضی عاملی