اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   قربان نجفی
قربان نجفی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
زنبیل حاج فرهاد میرزا ۱. زنبیل حاج فرهاد میرزا (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
انتشارات فراهانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: محمد رمضانی، به کوشش: شمس فراهانی