اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر سعید وزیری
منوچهر سعید وزیری
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
پندنامه یحیویه ۱. پندنامه یحیویه (مقدمه)
نویسنده: امیر نظام گروسی
نشر نقره، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.