اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محبوبه کمالیان
محبوبه کمالیان
آثار موجود در کتابخانه
صادق طباطبائی و روایت صدر ۱. صادق طباطبائی و روایت صدر
راز نی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.
اشراف و نشر:
گزارش سه رویداد صدر پژوهی ۲. گزارش سه رویداد صدر پژوهی (کوشش در نشر)
راز نی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.