اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد کلباسی
احمد کلباسی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
نفحات اللیل در شرح دعای کمیل ۱. نفحات اللیل در شرح دعای کمیل (تصحیح)
نویسنده: آیة الله حاج شیخ محمدرضا کلباسی
نشر دانش حوزه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.