اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آبتین گلکار
آبتین گلکار
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری ۱. شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.