کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   جامع التواریخ الحسنی
جامع التواریخ الحسنی
عنوان فرعی: بخش‌ تیموریان‌ پس‌ ‌از تیمور نوشته‌ سالها‌ی‌ ۸۵۵ - ۸۵۷ ‌هجر‌ی‌
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار، دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
نویسنده: ابن شهاب، حسن‌بن‌ شهاب‌، قرن‌ ۹ق‌.
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > تیموریان، ۷۷۱ - ۹۱۱ق‌، نثر فارسی > قرن9ق.
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎R‎‎‎ ‎1‎0‎8‎6‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎ج‎2
جامع التواریخ الحسنی
جامع التواریخ الحسنی
موسسه تحقیقات‌ ‌علوم‌ ‌آسیا‌ی‌ میانه‌ و ‌غربی‌، د‌انشگاه‌ کر‌اچی‌، چاپ اول، پاکستان، ۲ش.
شرح پدیدآور: تاج‌‌الدین‌ حسن‌بن‌ شهاب‌ یزد‌ی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.