کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   کرانه ها
کرانه ها
عنوان فرعی: شرح فارسی مختصر المعانی[تفتازانی‌]
زبان: فارسی
نویسنده: حسن عرفان
سرعنوان موضوعی: خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح > نقد و تفسیر، سکاک‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ۶۲۶ - ۵۵۵ق‌ > مفتاح العلوم > نقد و تفسیر، تفتازانی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۷۹۲ - ۷۲۲؟ق‌ > مختصر المعانی، زبان عربی > بدیع
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎ت‎8‎0‎8‎ ‎خ‎6 , ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎خ‎6‎ ‎ت‎8‎0‎8‎
المطبوع من الكتاب:
کرانه ها
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
شرح پدیدآور: نوشته حسن عرفان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ بر مختصر المعانی‌ تفتازانی‌ که‌ خود شرحی‌ است‌ بر تلخیص‌ المفتاح‌ خطیب‌ قزوینی‌ که‌ آن‌ نیز تلخیص‌ بر مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌ است‌.
کرانه ها
کرانه ها
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: نوشته حسن عرفان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ بر مختصر المعانی‌ تفتازانی‌ که‌ خود شرحی‌ است‌ بر تلخیص‌ المفتاح‌ خطیب‌ قزوینی‌ که‌ آن‌ نیز تلخیص‌ بر مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌ است‌.
کتابنامه.
آثار مرتبط
مختصر المعانی ۱. مختصر المعانی (شرح برای)
نویسنده: مسعود تفتازانی
• شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
همچنین نگاه کنید
حسن عرفان حسن عرفان (نویسنده)
مؤسسه انتشارات هجرت مؤسسه انتشارات هجرت (ناشر)