کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   مختصر المعانی
مختصر المعانی
عنوان قراردادی: [تلخیص‌ المفتاح‌. شرح‌]
زبان: عربی
نویسنده: مسعود تفتازانی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > معانی و بیان، خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح، تفتازانی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۷۹۲ - ۷۲۲؟ق‌ > مختصر المعانی
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎خ‎6‎ ‎ت‎8‎0‎8‎3‎5‎ , ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎‭‎ ‎/‎خ‎‌‎۶‎ ‎ت‎‌‎۸‎۰‎۸‎۳‎۵ , ‎P‎J‎ ‎6‎1‎6‎1‎ ‎/‎ت‎8‎ ‎خ‎6
المطبوع من الكتاب:
شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع
شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع
دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: لسعد الدین التفتازانی؛و قد رتب‌ طبعه‌ و علق‌ حواشیه‌ و زاد فی‌ الشواهده‌ عبد المتعال الصعیدی
ویراستار: عبدالمتعال صعیدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
محل افست: مصر
توضیح: این‌ کتاب‌ شرح‌ تلخیص‌ المفتاح‌ تفتازانی‌ است‌ که‌ آن‌ نیز تلخیص‌ بر مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌ است‌.
این کتاب در همین سال توسط کتابفروشی کتبی نجفی منتشر شده است.
شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع
شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع
دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: قد رتبه‌ طبعه‌ و علق‌ حواشیه‌ و زاد فی‌ شواهد عبدالمتعال الصعیدی
با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این‌ کتاب‌ شرح‌ تلخیص‌ المفتاح‌ تفتازانی‌ است‌ که‌ آن‌ نیز تلخیص‌ بر مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌ است‌.
این کتاب در همین سال توسط کتابفروشی کتبی نجفی منتشر شده است.
یادداشت: صحافی شده
شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع
شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع
دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: قد رتبه‌ طبعه‌ و علق‌ حواشیه‌ و زاد فی‌ شواهد عبدالمتعال الصعیدی
با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این‌ کتاب‌ شرح‌ "تلخیص‌ المفتاح‌" الخطیب‌ قزوینی‌ است‌ که‌ آن‌ نیز تلخیص‌ از "مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌" می‌باشد
تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی
زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: مسعود بن عمر بن عبداله سعد الدین التفتازانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تاریخ افست: ۱۳۸۵ق.
محل افست: قاهره
توضیح: همراه"تلخیص‌ المفتاح‌ فی‌ المعانی‌ و البیان‌ و البدیع‌/ تالیف‌ محمدبن‌ عبدالرحمن‌ الخطیب‌ القزوینی‌" منتشر شده است.
آثار مرتبط
تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان و البدیع ۱. تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان و البدیع (شرح برای)
نویسنده: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
زاهدی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح ۲. الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح (شرح با عنوان)
نویسنده: محمد کرمی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۴۰۱ق.، 3 جلد
کرانه ها ۳. کرانه ها (شرح با عنوان)
شرح فارسی مختصر المعانی[تفتازانی‌]
نویسنده: حسن عرفان
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 2 جلد
آئین بلاغت ۴. آئین بلاغت (شرح با عنوان)
شرح مختصر المعانی
نویسنده: احمد امین شیرازی
احمد امین شیرازی، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی ۵. توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی (شرح با عنوان)
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
وجدانی، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
المعتبر فی شرح المختصر ۶. المعتبر فی شرح المختصر (شرح با عنوان)
شرح‌ فارسی‌ مبسوط بر کتاب‌ مختصر المعانی للعلامه تفتازانی
شارح: عباس ظهیری
مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی ۷. مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی (حاشیه با عنوان)
گردآورنده: علی اقشهری
شکوری، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۲ش.
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۳ش.
حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص ۸. حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص (حاشیه با عنوان)
مع الشرح المذکور فی هامشها علی التمام
نویسنده: محمد عرفه دسوقی
• شروح التلخیص، موسسه اسماعیلیان، قم، 4 جلد
• شروح التلخیص، دار الهادی، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ش.، 4 جلد
مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد