کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   حدیث و علم الحدیث   /   شرح البدایة فی علم الدرایة
شرح البدایة فی علم الدرایة
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎0‎8‎/‎5‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎د‎4‎0‎2‎2 , ‎B‎P‎ ‎1‎0‎8‎/‎5‎ ‎/‎د‎4‎0‎2‎2‎ ‎ش‎9
المطبوع من الكتاب:
شرح البدایة فی علم الدرایة
شرح البدایة فی علم الدرایة
مسجد جامع تهران، کتابخانه‌ مدرسه‌ چهل‌ ستون‌، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۲ق. برابر 1982م.
شرح پدیدآور: تالیف الشهید الثانی زین الدین بن علی بن احمد العاملی؛ اخراج و تعلیق و تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال
سرشناسه: شهید ثانی، زین العابدین بن علی، ۹۱۱-۹۶۶ق.
محقق: عبدالحسین محمد علی بقال
با تعلیق: عبدالحسین محمد علی بقال
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: عنوان‌ از روی‌ جلد.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
اهدا کننده: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
شرح البدایة فی علم الدرایة
شرح البدایة فی علم الدرایة
مسجد جامع تهران، کتابخانه‌ مدرسه‌ چهل‌ ستون‌، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ق. برابر 1983م.
شرح پدیدآور: تالیف الشهید الثانی زین الدین بن علی بن احمد العاملی؛ اخراج و تعلیق و تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال
سرشناسه: شهید ثانی، زین العابدین بن علی، ۹۱۱-۹۶۶ق.
محقق: عبدالحسین محمد علی بقال
با تعلیق: عبدالحسین محمد علی بقال
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس
شرح البدایة فی علم الدرایة
شرح البدایة فی علم الدرایة
فیروز آبادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
شرح پدیدآور: زین الدین بن علی العاملی ( الشهید الثانی )؛ضبط نصه‌ محمدرضا الحسینی‌ الجلالی‌
محقق: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
درایة درایة
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۱