کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر مهینی
حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر مهینی
عنوان فرعی: متن بازمانده از قرن ششم هجری
عنوان موازی: ‭‭ Iraj Afshar. Halat va Sokhanan - e Sheikh abu said
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: ابوسع‍ی‍د اب‍وال‍خ‍ی‍ر، ق‌۴۴۰ - ۳۵۷، تصوف
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎8‎/‎8‎ ‎/‎الف‎2‎5‎ ‎ح‎2
حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر مهینی
حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر مهینی
کتابفروشی فروغی، تهران، ۱۳۴۹ش.
شرح پدیدآور: اثر یکی از احفاد شیخ؛ بکوشش ایرج افشار
قطع: رقعى
نوع جلد: سلفون سخت
توضیح: نمایه.
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
کتابفروشی فروغی کتابفروشی فروغی (ناشر)