کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   تفسیر سورۀ مریم
تفسیر سورۀ مریم
تفسیر سورۀ مریم
تاریخ برگزاری: آبان ۱۳۹۰ش. تا شهریور ۱۳۹۳ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
سید محمد طباطبائی یزدی سید محمد طباطبائی یزدی