کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   بررسی منظوفه معرفتی حافظ رجب برسی در مسألۀ امامت
بررسی منظوفه معرفتی حافظ رجب برسی در مسألۀ امامت
مجالس اهل کتاب (۱)
دکتر محمدرضا لایقی
بررسی منظوفه معرفتی حافظ رجب برسی در مسألۀ امامت
تاریخ برگزاری: ۹ آذر ۱۴۰۱ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم