کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   فرهنگ ایرانی اسلامی در شبه جزیرۀ کریمه
فرهنگ ایرانی اسلامی در شبه جزیرۀ کریمه
مجالس اهل کتاب (۴)
فرهنگ ایرانی اسلامی در شبه جزیرۀ کریمه
تاریخ برگزاری: ۲۲ دی ۱۴۰۱ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
اسماعیل گیبادولین اسماعیل گیبادولین (سخنران)