کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   تحولاتی در تفکر شیعی صفویان در آستانۀ قدرت، بر اساس کتاب «تحفۀ سلیمانی»
تحولاتی در تفکر شیعی صفویان در آستانۀ قدرت، بر اساس کتاب «تحفۀ سلیمانی»
مجالس اهل کتاب (۷)
تحولاتی در تفکر شیعی صفویان در آستانۀ قدرت، بر اساس کتاب «تحفۀ سلیمانی»
تاریخ برگزاری: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
دو رساله فلسفی - عرفانی دو رساله فلسفی - عرفانی
دکتر محمد سوری دکتر محمد سوری (سخنران)
مهدی عسگری مهدی عسگری (سخنران)