نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/176
مجموعه ع/176
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. المسائل الطبریة، تألیف نجم الدّین ابوالقاسم جعفر بن حسن حلی (محقق اول) (برگ ۳ ـ۱۳)، نسخه کامل و شامل بیست و دو سؤال و پاسخ است.
۲. المسائل الطبریه، تألیف همو (برگ ۷۸ ـ ۸۴) نسخه کامل و شامل بیست و دو پرسش و پاسخ است، این نسخه دقیقتر از نسخه اول است، این نسخه به امر محمّد بن محمّد محسن فیض کاشانی معروف به علم الهدی در سال ۱۰۷۵ هجری در شهر قاسان (کاشان) کتابت شده است.
تعداد فریم: ۲۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۴
عرض تصویر: ۱۹
شماره نسخه عکسی: ع/۱۷۶
مجموعه ع/176
ضمن این مجموعه:
المسائل الطبریة
زبان: عربی
نویسنده: محقق حلی
تاریخ کتابت: ۱۰۷۵ق.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
المسائل الطبریة
زبان: عربی
نویسنده: محقق حلی
المسائل الطبریة
زبان: عربی
نویسنده: محقق حلی
تاریخ کتابت: ۱۰۷۵ق.