نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   کتاب ماه (ادبیات)
کتاب ماه (ادبیات)
سردبير: علی اصغر محمد خانی
سردبیر: منوچهر اکبری
صاحب امتیاز: خانه کتاب
مدير داخلى: دامیار، زهرا.
مدير مسئول: احمد مسجد جامعی
مدير هنري: فرزاد ادیبی
عنوان: کتاب ماه (ادبیات)
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
نوع نشریه: تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب
شماره‌ها:
پیاپی ۱، ویژه‌نامه نمایه پنج ساله(از سال1376 ـ 1381)، شماره اول، ۱۳۸۱، ۵۰ صفحه، رحلى
پیاپی ۲، سال اول، شماره دوم، آبان ۱۳۸۶، ۱۰۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 28
پیاپی ۲۸، سال سوم، شماره چهارم، بهمن۱۳۷۸، ۱۱۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 29،30
پیاپی ۲۹،۳۰، سال سوم، شماره پنجم، فروردین۱۳۷۹، ۱۰۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 31
پیاپی ۳۱، سال سوم، شماره هفتم، اردیبهشت ۱۳۷۹، ۱۰۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 32
پیاپی ۳۲، سال سوم، شماره هشتم، خرداد ۱۳۷۹، ۱۲۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 33
پیاپی ۳۳، سال سوم، شماره نهم، تیر ۱۳۷۹، ۱۱۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 34
پیاپی ۳۴، سال سوم، شماره دهم، مرداد ۱۳۷۹، ۹۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 35
پیاپی ۳۵، سال سوم، شماره ۱۱م، شهریور ۱۳۷۹، ۱۲۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 36
پیاپی ۳۶، سال سوم، شماره ۱۲م، مهر ۱۳۷۹، ۱۲۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 37
پیاپی ۳۷، سال چهارم، شماره اول، آبان ۱۳۷۹، ۱۳۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 38
پیاپی ۳۸، سال چهارم، شماره دوم، آذر ۱۳۷۹، ۱۲۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 39
پیاپی ۳۹، سال چهارم، شماره سوم، دی۱۳۷۹، ۱۲۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 40
پیاپی ۴۰، سال چهارم، شماره چهارم، بهمن ۱۳۷۹، ۱۲۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 41،42
پیاپی ۴۱،۴۲، سال چهارم، شماره پنجم، اسفند ۱۳۷۹،فرودین ۱۳۸۰، ۱۶۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 43
پیاپی ۴۳، سال چهارم، شماره هفتم، اردیبهشت ۱۳۸۰، ۱۴۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 44
پیاپی ۴۴، سال چهارم، شماره هشتم، خرداد۱۳۸۰، ۱۷۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 45
پیاپی ۴۵، سال چهارم، شماره نهم، تیر ۱۳۸۰، ۱۵۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 46،47
پیاپی ۴۶،۴۷، سال چهارم، شماره دهم، مرداد و شهریور ۱۳۸۰، ۲۳۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 48
پیاپی ۴۸، سال چهارم، شماره ۱۲م، مهر ۱۳۸۰، ۱۶۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 49
پیاپی ۴۹، سال پنجم، شماره اول، آبان۱۳۸۰، ۲۱۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 50،51
پیاپی ۵۰،۵۱، سال پنجم، شماره دوم، آذر و دی ۱۳۸۰، ۲۳۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 52،53
پیاپی ۵۲،۵۳، سال پنجم، شماره چهارم، بهمن و اسفند۱۳۸۰، ۲۸۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 56،57
پیاپی ۵۶،۵۷، سال پنجم، شماره هشتم، خرداد و تیر ۱۳۸۱، ۲۳۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 60
پیاپی ۶۰، سال پنجم، شماره ۱۲م، مهر ۱۳۸۱، ۱۶۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 61
پیاپی ۶۱، سال ششم، شماره اول، آبان۱۳۸۱، ۱۹۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 62
پیاپی ۶۲، سال ششم، شماره دوم، آذر ۱۳۸۱، ۱۹۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 63
پیاپی ۶۳، سال ششم، شماره سوم، دی ۱۳۸۱، ۱۹۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 64
پیاپی ۶۴، سال ششم، شماره چهارم، بهمن۱۳۸۱، ۲۰۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 65،66
پیاپی ۶۵،۶۶، سال ششم، شماره پنجم، اسفند۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲، ۳۱۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 70
پیاپی ۷۰، سال ششم، شماره دهم، مرداد۱۳۸۲، ۲۳۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 71
پیاپی ۷۱، سال ششم، شماره ۱۱م، شهریور۱۳۸۲، ۲۱۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 74
پیاپی ۷۴، سال هفتم، شماره دوم، آذر۱۳۸۲، ۲۰۲ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 75،76
پیاپی ۷۵،۷۶، سال هفتم، شماره سوم، دی و بهمن۱۳۸۲، ۲۹۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 77
پیاپی ۷۷، سال هفتم، شماره پنجم، اسفند۱۳۸۲، ۲۶۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 78
پیاپی ۷۸، سال هفتم، شماره ششم، فروردین ۱۳۸۳، ۲۳۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 79
پیاپی ۷۹، سال هفتم، شماره ۷۹م، اردیبهشت۱۳۸۳، ۲۹۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 82
پیاپی ۸۲، سال هفتم، شماره دهم، مرداد۱۳۸۳، ۲۳۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 83
پیاپی ۸۳، سال هفتم، شماره ۱۱م، شهریور۱۳۸۳، ۲۰۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 85،86
پیاپی ۸۵،۸۶، سال هشتم، شماره اول، آبان و آذر۱۳۸۳، ۲۵۱ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 87،88
پیاپی ۸۷،۸۸، سال هشتم، شماره سوم، دی و بهمن۱۳۸۳، ۳۲۰ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 89،90
پیاپی ۸۹،۹۰، سال هشتم، شماره پنجم، اسفند ۱۳۸۳،فروردین ۱۳۸۴، ۲۵۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 91
پیاپی ۹۱، سال هشتم، شماره هفتم، اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۵۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 92
پیاپی ۹۲، سال هشتم، شماره هشتم، خرداد ۱۳۸۴، ۳۰۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 93
پیاپی ۹۳، سال هشتم، شماره نهم، تیر۱۳۸۴، رحلى كوچك
کتاب ماه - 94
پیاپی ۹۴، سال هشتم، شماره دهم، مرداد۱۳۸۴، ۲۴۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 95
پیاپی ۹۵، سال هشتم، شماره ۱۱م، شهریور ۱۳۸۴، ۲۵۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 96
پیاپی ۹۶، سال هشتم، شماره ۱۲م، مهر۱۳۸۴، ۱۹۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 97
پیاپی ۹۷، سال نهم، شماره اول، آبان۱۳۸۴، ۱۹۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 98ـ99
پیاپی ۹۸ـ۹۹، سال نهم، شماره دوم، آذر و دی۱۳۸۴، ۲۷۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 100ـ102
پیاپی ۱۰۰ـ۱۰۲، سال نهم، شماره چهارم، بهمن و اسفند ۱۳۸۴،فرودین۱۳۸۵، ۲۴۵ صفحه، خشتى
پیاپی ۱۱۷، سال ۲۳م، شماره دوم، آذر و دی ۱۳۸۸، ۷۰ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 121
پیاپی ۱۲۱، ویژه‌نامه ویژه نامه مولانا 2، سال اول، شماره هفتم، آبان ۱۳۸۶، ۱۳۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 125
پیاپی ۱۲۵، سال اول، شماره ۱۱م، اسفند ۱۳۸۶، ۱۰۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 127
پیاپی ۱۲۷، سال دوم، شماره ۱۳م، اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 128
پیاپی ۱۲۸، سال دوم، شماره ۱۴م، خرداد ۱۳۸۷، ۱۰۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 134
پیاپی ۱۳۴، سال دوم، شماره ۲۰م، آذر ۱۳۸۷، ۱۱۲ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 138
پیاپی ۱۳۸، سال دوم، شماره ۲۴م، فروردین ۱۳۸۸، ۲۴ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 139
پیاپی ۱۳۹، سال دوم، شماره ۲۵م، اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱۹ صفحه، وزيرى
کتاب ماه- 140
پیاپی ۱۴۰، سال دوم، شماره ۲۶م، خرداد ۱۳۸۸ش.، ۱۲۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 141
پیاپی ۱۴۱، شماره ۲۷م، تیر ۱۳۸۸، ۱۲۰ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 142
پیاپی ۱۴۲، سال سوم، شماره ۲۸م، مرداد ۱۳۸۸، ۱۱۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 143
پیاپی ۱۴۳، سال سوم، شماره ۲۹م، شهریور ۱۳۸۸، ۱۲۰ صفحه، رحلى
کتاب ماه - 144
پیاپی ۱۴۴، سال سوم، شماره ۳۰م، مهر ۱۳۸۸، ۱۱۸ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 146
پیاپی ۱۴۶، سال سوم، شماره ۳۲م، آذر ۱۳۸۸، ۱۱۸ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 147
پیاپی ۱۴۷، ویژه‌نامه ویژه نظریه و نقد ادبی، سال سوم، شماره ۳۳م، دی ۱۳۸۸، ۱۳۴ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 148
پیاپی ۱۴۸، ویژه‌نامه ویژه حکیم نظامی گنجوی، سال سوم، شماره ۳۴م، بهمن ۱۳۸۸، ۱۱۲ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 149
پیاپی ۱۴۹، سال سوم، شماره ۳۵م، اسفند ۱۳۸۸، ۱۱۷ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 150
پیاپی ۱۵۰، ویژه‌نامه نمایه سال سوم کتاب ماه ادبیات، سال سوم، شماره ۳۶م، فروردین ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 151
پیاپی ۱۵۱، ویژه‌نامه ویژه شاهنامه، سال چهارم، شماره ۳۷م، اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 152
پیاپی ۱۵۲، سال چهارم، شماره ۳۸م، خرداد ۱۳۸۹، ۱۳۱ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 153
پیاپی ۱۵۳، ویژه‌نامه یادی از دکتر محمدعلی حق شناس، سال چهارم، شماره ۳۹م، تیر ۱۳۸۹، ۱۲۴ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 154
پیاپی ۱۵۴، سال چهارم، شماره ۴۰م، مرداد ۱۳۸۹، ۱۱۹ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 155
پیاپی ۱۵۵، سال چهارم، شماره ۴۱م، شهریور ۱۳۸۹، ۱۳۴ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 156
پیاپی ۱۵۶، سال چهارم، شماره ۴۲م، مهر ۱۳۸۹، ۱۳۲ صفحه، وزيرى
پیاپی ۱۵۷، ویژه‌نامه نقد ادبی، سال چهارم، شماره ۴۳م، ۱۳۸۹ش.، ۱۳۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 158
پیاپی ۱۵۸، ویژه‌نامه ویژه ادبیات داستانی، سال چهارم، شماره ۴۴م، آذر ۱۳۸۹، ۱۲۳ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 159
پیاپی ۱۵۹، سال چهارم، شماره ۴۵م، دی ۱۳۸۹، ۱۳۴ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 160
پیاپی ۱۶۰، ویژه‌نامه یادکرد سلمان هراتی، سال چهارم، شماره ۴۶م، بهمن ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، وزيرى
کتاب ماه - 161
پیاپی ۱۶۱، سال چهارم، شماره ۴۷م، اسفند ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 162
پیاپی ۱۶۲، ویژه‌نامه سعدی شیرازی، سال چهارم، شماره ۴۸م، فروردین ۱۳۹۰، ۱۳۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 163
پیاپی ۱۶۳، ویژه‌نامه فردوسی، سال پنجم، شماره ۴۹م، ۱۳۹۰ش.، ۱۳۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 164
پیاپی ۱۶۴، سال پنجم، شماره ۵۰م، خرداد ۱۳۹۰، ۱۱۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 165
پیاپی ۱۶۵، سال پنجم، شماره ۵۱م، تیر ۱۳۹۰، ۱۳۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 166
پیاپی ۱۶۶، سال پنجم، شماره ۵۲م، مرداد ۱۳۹۰، ۱۳۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه - 167
پیاپی ۱۶۷، سال پنجم، شماره ۵۳م، شهریور ۱۳۹۰، ۱۳۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 169
پیاپی ۱۶۹، ویژه‌نامه نقد و بررسی و معرفی کتاب، سال پنجم، شماره ۵۵م، ۱۳۹۰ش.، ۱۳۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 170-171
پیاپی ۱۷۰ و ۱۷۱، سال پنجم، شماره ۵۶ و ۵۷م، ۱۳۹۰ش.، ۱۲۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 172
پیاپی ۱۷۲، سال پنجم، شماره ۵۸م، ۱۳۹۰ش.، ۱۲۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 173
پیاپی ۱۷۳، سال پنجم، شماره ۵۹م، ۱۳۹۰ش.، ۱۲۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 174
پیاپی ۱۷۴، سال پنجم، شماره ۶۰م، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 175
پیاپی ۱۷۵، سال ششم، شماره ۶۱م، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 176
پیاپی ۱۷۶، سال ششم، شماره ۶۲م، ۱۳۹۱ش.، ۱۲۶ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 177
پیاپی ۱۷۷، سال ششم، شماره ۶۳م، ۱۳۹۱ش.، ۱۳۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 178
پیاپی ۱۷۸، سال ششم، شماره ۶۴م، ۱۳۹۱ش.، ۱۲۸ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 179
پیاپی ۱۷۹، سال ششم، شماره ۶۵م، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 180
پیاپی ۱۸۰، سال ششم، شماره ۶۶م، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۷ صفحه
کتاب ماه- 181
پیاپی ۱۸۱، سال ششم، شماره ۶۷م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 182
پیاپی ۱۸۲، سال ششم، شماره ۶۸م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 183
پیاپی ۱۸۳، سال ششم، شماره ۶۹م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 184
پیاپی ۱۸۴، سال ششم، شماره ۷۰م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 185
پیاپی ۱۸۵، سال ششم، شماره ۷۱م، ۱۳۹۱ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 186
پیاپی ۱۸۶، سال ۱۶م، شماره ۷۲م، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 187
پیاپی ۱۸۷، سال ۱۶م، شماره هفتم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 188
پیاپی ۱۸۸، سال ۱۶م، شماره هشتم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 189
پیاپی ۱۸۹، سال ۱۶م، شماره نهم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب ماه- 190
پیاپی ۱۹۰، سال ۱۶م، شماره دهم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۴ صفحه، رحلى كوچك