نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   بخارا
بخارا
سردبير: علی دهباشی
مدير داخلى: ساطعی، طوبی.
عنوان: بخارا
زبان: فارسی
دوره نشر: دوماهنامه
نوع نشریه: فرهنگی،هنری
شاپا: ۱۵۶۰-۲۹۴x
شماره‌ها:
بخارا - 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، مرداد و شهریور ۱۳۷۷، ۳۸۹ صفحه، وزيرى
بخارا - 2
پیاپی ۲، سال اول، شماره دوم، مهر و آبان ۱۳۷۷، ۴۷۱ صفحه، وزيرى
بخارا - 3
پیاپی ۳، سال اول، شماره سوم، آذر و دی ۱۳۷۷، ۴۶۹ صفحه، وزيرى
بخارا - 4
پیاپی ۴، سال اول، شماره چهارم، بهمن و اسفند ۱۳۷۷، ۴۶۷ صفحه، وزيرى
بخارا - 5
پیاپی ۵، سال اول، شماره پنجم، فروردین و اردیبهشت۱۳۷۸، ۴۳۷ صفحه، وزيرى
بخارا - 6
پیاپی ۶، سال اول، شماره ششم، خرداد و تیر ۱۳۷۸، ۴۵۴ صفحه، وزيرى
بخارا - 7
پیاپی ۷، سال دوم، شماره اول، مرداد و شهریور ۱۳۷۸۴۲۵، وزيرى
بخارا - 8
پیاپی ۸، سال دوم، شماره دوم، مهر و آبان۱۳۷۸، ۴۰۰ صفحه، وزيرى
بخارا - 9،10
پیاپی ۹،۱۰، سال دوم، شماره سوم، آذر و اسفند۱۳۷۸، ۳۷۵ صفحه، وزيرى
بخارا - 11
پیاپی ۱۱، سال دوم، شماره پنجم، فروردین و اردیبهشت۱۳۷۹، ۳۹۹ صفحه، وزيرى
بخارا - 12
پیاپی ۱۲، سال دوم، شماره ششم، خرداد و تیر ۱۳۷۹، ۳۹۴ صفحه، وزيرى
بخارا - 13،14
پیاپی ۱۳،۱۴، سال سوم، شماره اول، مرداد ـ آبان۱۳۷۹، ۴۰۱ صفحه، وزيرى
بخارا - 15
پیاپی ۱۵، سال سوم، شماره دوم، آذر و دی۱۳۷۹، ۳۹۸ صفحه، وزيرى
بخارا - 16
پیاپی ۱۶، سال سوم، شماره سوم، بهمن و اسفند۱۳۷۹، ۳۶۱ صفحه، وزيرى
بخارا - 17
پیاپی ۱۷، سال سوم، شماره چهارم، ۱۳۸۰ش.، وزيرى
بخارا - 18
پیاپی ۱۸، سال سوم، شماره پنجم، خرداد و تیر ۱۳۸۰، ۳۹۴ صفحه، وزيرى
بخارا - 19
پیاپی ۱۹، سال چهارم، شماره اول، مرداد و شهریور۱۳۸۰، ۴۱۱ صفحه، وزيرى
بخارا - 20
پیاپی ۲۰، سال چهارم، شماره دوم، مهر و آبان۱۳۸۰، ۳۹۶ صفحه، وزيرى
بخارا - 21،22
پیاپی ۲۱،۲۲، سال چهارم، شماره سوم، آذر و اسفند ۱۳۸۰، ۳۸۹ صفحه، وزيرى
بخارا - 23
پیاپی ۲۳، سال چهارم، شماره پنجم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱، ۳۷۰ صفحه، وزيرى
بخارا - 24
پیاپی ۲۴، سال چهارم، شماره ششم، خرداد و تیر۱۳۸۱، ۳۷۸ صفحه، وزيرى
بخارا - 25
پیاپی ۲۵، سال پنجم، شماره اول، مرداد و شهریور۱۳۸۱، ۳۸۶ صفحه، وزيرى
بخارا - 26
پیاپی ۲۶، سال پنجم، شماره دوم، مهر و آبان۱۳۸۱، ۳۷۰ صفحه، وزيرى
بخارا - 27
پیاپی ۲۷، سال پنجم، شماره سوم، آذر و دی۱۳۸۱، ۳۹۲ صفحه، وزيرى
بخارا - 28
پیاپی ۲۸، سال پنجم، شماره چهارم، بهمن و اسفند۱۳۸۱، ۳۹۶ صفحه، وزيرى
بخارا - 29،30
پیاپی ۲۹،۳۰، سال پنجم، شماره پنجم، فروردین ـ تیر ۱۳۸۲، ۳۸۰ صفحه، وزيرى
بخارا - 31
پیاپی ۳۱، سال ششم، شماره اول، مرداد و شهریور۱۳۸۲، ۳۹۸ صفحه، وزيرى
بخارا - 32
پیاپی ۳۲، سال ششم، شماره دوم، مهر و آبان۱۳۸۲، ۳۹۳ صفحه، وزيرى
بخارا - 33،34
پیاپی ۳۳،۳۴، سال ششم، شماره سوم، آذر ـ اسفند۱۳۸۲، ۴۰۸ صفحه، وزيرى
بخارا - 35
پیاپی ۳۵، سال ششم، شماره پنجم، فروردین و اردیبهشت۱۳۸۳، ۴۰۲ صفحه، وزيرى
بخارا - 36
پیاپی ۳۶، سال ششم، شماره ششم، خرداد و تیر۱۳۸۲، ۴۰۷ صفحه، وزيرى
بخارا - 37
پیاپی ۳۷، سال هفتم، شماره اول، مرداد و شهریور۱۳۸۳، ۴۷۰ صفحه، وزيرى
بخارا - 38
پیاپی ۳۸، سال هفتم، شماره دوم، مهر و آبان۱۳۸۳، ۴۲۱ صفحه، وزيرى
بخارا - 39،40
پیاپی ۳۹،۴۰، سال هفتم، شماره سوم، آذر و اسفند۱۳۸۳، ۴۰۷ صفحه، وزيرى
بخارا - 41
پیاپی ۴۱، سال هفتم، شماره پنجم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴، ۴۶۲ صفحه، وزيرى
بخارا - 42
پیاپی ۴۲، سال هفتم، شماره ششم، خرداد و تیر ۱۳۸۴، ۴۳۴ صفحه، وزيرى
بخارا - 43
پیاپی ۴۳، ویژه‌نامه یادنامه سید محمد حسین شهریار، سال هشتم، شماره اول، مرداد و شهریور ۱۳۸۴، ۴۳۷ صفحه، وزيرى
پیاپی ۴۴، سال هشتم، شماره دوم، مهر و آبان ۱۳۸۴، ۴۴۵ صفحه، وزيرى
بخارا - 45
پیاپی ۴۵، ویژه‌نامه ویژه نامه ی رابیندرانات تاگور، سال هشتم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۴، ۴۲۶ صفحه، وزيرى
بخارا - 46
پیاپی ۴۶، ویژه‌نامه به انضمام یاد گار نامه دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، سال هشتم، شماره چهارم، آذر و دی ۱۳۸۴، ۴۱۴ صفحه، وزيرى
بخارا - 47
پیاپی ۴۷، ویژه‌نامه به انضمام یاد نامه علی اکبر دهخدا، سال هشتم، شماره پنجم، ۱۳۸۴ش.، ۴۲۷ صفحه، وزيرى
پیاپی ۴۸، ویژه‌نامه ویژه نامه ی گونترگراس، سال هشتم، شماره ششم، زمستان۱۳۸۴، ۲۸۹ صفحه، وزيرى
بخارا - 49
پیاپی ۴۹، ویژه‌نامه ویژه نامه ی اوسیپ ماند لشتام، سال نهم، شماره اول، بهار ۱۳۸۵، ۴۳۰ صفحه، وزيرى
بخارا - 50
پیاپی ۵۰، ویژه‌نامه به انضمام جشن نامه استاد رضا سید حسینی، سال نهم، شماره دوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵، ۴۳۹ صفحه، وزيرى
بخارا - 51
پیاپی ۵۱، ویژه‌نامه ویژه نامه ی لویی فردینان سلین، سال نهم، شماره سوم، خرداد۱۳۸۵، ۴۹۲ صفحه، وزيرى
بخارا - 52
پیاپی ۵۲، ویژه‌نامه ویژه نامه ی اومبرتو اکو، سال نهم، شماره چهارم، تابستان۱۳۸۵، ۵۴۲ صفحه، وزيرى
بخارا - 53
پیاپی ۵۳، ویژه‌نامه به انضمام جشن نامه کامبیز درم بخش، سال نهم، شماره پنجم، تیر و مرداد ۱۳۸۵، ۵۹۷ صفحه، وزيرى
پیاپی ۵۴، ویژه‌نامه ویژه نامه ی پترهانتکه، سال نهم، شماره ششم، شهریور۱۳۸۵، ۲۸۸ صفحه، وزيرى
بخارا - 55
پیاپی ۵۵، ویژه‌نامه یاد نامه ملک الشعرای بهار، سال نهم، شماره هفتم، مهر و آبان ۱۳۸۵، ۵۵۱ صفحه، وزيرى
بخارا - 56
پیاپی ۵۶، ویژه‌نامه ویژه نامه ویرجینیا وولف، سال نهم، شماره هشتم، پاییز ۱۳۸۵، ۳۹۸ صفحه، وزيرى
بخارا - 57
پیاپی ۵۷، سال نهم، شماره نهم، آذر و دی ۱۳۸۵، ۴۲۴ صفحه، وزيرى
بخارا - 58
پیاپی ۵۸، ویژه‌نامه ویژه نامه ی هانا آرنت، سال نهم، شماره دهم، زمستان۱۳۸۵، ۴۱۳ صفحه، وزيرى
بخارا - 59
پیاپی ۵۹، ویژه‌نامه ویژه نامه ی داستانهای نوروزی، سال دهم، شماره اول، بهمن و اسفند ۱۳۸۵، ۳۷۴ صفحه، وزيرى
بخارا - 62
پیاپی ۶۲، سال ۱۱م، شماره اول، خرداد و شهریور۱۳۸۶، ۵۱۷ صفحه، وزيرى
بخارا - 63
پیاپی ۶۳، سال ۱۱م، شماره دوم، مهر و آبان ۱۳۸۶، ۲۶۶ صفحه، وزيرى
بخارا - 64
پیاپی ۶۴، سال ۱۱م، شماره سوم، آذر - اسفند ۱۳۸۶، ۶۰۷ صفحه، وزيرى
بخارا - 65
پیاپی ۶۵، سال ۱۱م، شماره چهارم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷، ۶۰۱ صفحه، وزيرى
بخارا - 66
پیاپی ۶۶، سال ۱۱م، شماره پنجم، مرداد و شهریور ۱۳۸۷، ۵۵۹ صفحه، وزيرى
بخارا - 67
پیاپی ۶۷، سال ۱۱م، شماره ششم، مهر و آبان ۱۳۸۷، ۵۰۴ صفحه، وزيرى
بخارا - 70
پیاپی ۷۰، سال ۱۱م، شماره هشتم، فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۸، ۵۱۰ صفحه، وزيرى
بخارا - 71
پیاپی ۷۱، سال ۱۱م، شماره نهم، خرداد - شهریور ۱۳۸۸، ۴۸۱ صفحه، وزيرى
بخارا - 72،73
پیاپی ۷۲،۷۳، سال ۱۱م، شماره دهم، مهر و دی ۱۳۸۸، ۷۱۷ صفحه، وزيرى
بخارا- 74
پیاپی ۷۴، سال ۱۱م، شماره ۱۱م، ۱۳۸۸ش.، ۶۷۲ صفحه، وزيرى
بخارا - 81
پیاپی ۸۱، سال ۱۴م، شماره چهارم، خرداد - تیر ۱۳۹۰، ۹۳۳ صفحه، وزيرى
بخارا- 83
پیاپی ۸۳، شماره ۸۳م، ۱۳۹۰ش.، ۶۷۱ صفحه، وزيرى
بخارا- 84
پیاپی ۸۴، شماره ۸۴م، ۱۳۹۰ش.، ۶۲۴ صفحه، وزيرى
بخارا- 85
پیاپی ۸۵، شماره ۸۵م، ۱۳۹۰ش.، ۸۲۲ صفحه، وزيرى
بخارا- 89- 90
پیاپی ۸۹ و ۹۰، سال ۱۵م، شماره ۸۹ و ۹۰م، ۱۳۹۱ش.، ۶۶۷ صفحه، وزيرى
بخارا- 91
پیاپی ۹۱، سال ۱۵م، شماره ۹۱م، ۱۳۹۱ش.، ۴۹۶ صفحه، وزيرى
بخارا- 92
پیاپی ۹۲، سال ۱۵م، شماره ۹۲م، ۱۳۹۲ش.، ۴۴۶ صفحه، وزيرى
بخارا- 94
پیاپی ۹۴، شماره ۹۴م، ۱۳۹۵ش.، ۶۰۵ صفحه، وزيرى
بخارا- 112
پیاپی ۱۱۲، سال ۱۸م، شماره ۱۱۲م، ۱۳۹۵ش.، ۴۶۴ صفحه، وزيرى
بخارا- 120
پیاپی ۱۲۰، ویژه‌نامه مهدی حمیدی شیرازی، سال ۲۱م، ۱۳۹۶ش.، ۵۵۷ صفحه، وزيرى
بخارا- 129
پیاپی ۱۲۹، سال ۲۲م، بهمن ۱۳۹۷ش.، ۴۲۷ صفحه، وزيرى
بخارا- 140
پیاپی ۱۴۰، سال ۲۵م، ۱۳۹۹ش.، ۷۳۷ صفحه، وزيرى
بخارا- 144
پیاپی ۱۴۴، سال ۲۶م، ۱۴۰۰ش.، ۶۰۹ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: علی دهباشی
بخارا- 145
پیاپی ۱۴۵، سال بیست و ششم، ۱۴۰۰ش.، ۶۱۶ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: علی دهباشی
بخارا- 146
پیاپی ۱۴۶، سال بیست و ششم، ۱۴۰۰ش.، ۶۲۳ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: علی دهباشی
همچنین نگاه کنید
سید حسن تقی زاده سید حسن تقی زاده
دکتر میلاد عظیمی دکتر میلاد عظیمی
علی دهباشی علی دهباشی (اهدا کننده)