نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   نمایه پژوهش
نمایه پژوهش
مدير مسئول: احمد مسجد جامعی
هيئت تحريريه: نورالدین آل علی
هيئت تحريريه: هاشم ناجی موسوی جزائری
عنوان: نمایه پژوهش
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
نوع نشریه: اطلاع سانی پژوهشی
شماره‌ها:
نمایه پژوهش - 20
پیاپی ۲۰، ویژه‌نامه ویژه جامعه شناسی دین، سال پنجم، شماره ۲۰م، زمستان ۱۳۸۰، ۲۵۰ صفحه، رحلى
نمایه پژوهش - 21،22
پیاپی ۲۱،۲۲، ویژه‌نامه ویژه ارتباطات، سال ششم، شماره ۲۱،۲۲م، بهار و تابستان۱۳۸۱، ۱۷۰ صفحه، رحلى كوچك