نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   سخن
سخن
مجله ادبیات و دانش و هنر امروز
سردبیر و صاحب امتیاز: پرویز ناتل خانلری
عنوان: سخن
عنوان فرعی: مجله ادبیات و دانش و هنر امروز
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
شماره‌ها:
سخن - 1
شماره اول، آبان ۱۳۵۲ش.، ۱۴۰ صفحه، وزيرى
سخن - 2
شماره دوم، دی ۱۳۵۲ش.، ۱۰۱ صفحه، وزيرى
سخن - 3
شماره سوم، بهمن ۱۳۵۲ش.، ۹۲ صفحه، وزيرى
سخن- 4
شماره چهارم، اسفند ۱۳۵۲ش.، ۱۱۲ صفحه، وزيرى
سخن - 5
شماره پنجم، فروردین ۱۳۵۳ش.، ۱۰۹ صفحه، وزيرى
سخن - 7
شماره هفتم، خرداد ۱۳۵۳ش.، ۱۴۲ صفحه، وزيرى
سخن - 8
شماره هشتم، تیر ۱۳۵۳ش.، ۱۲۱ صفحه، وزيرى
سخن - 9
شماره نهم، مرداد ۱۳۵۳ش.، ۱۲۱ صفحه، وزيرى
سخن - 10
شماره دهم، شهریور ۱۳۵۳ش.، ۹۸ صفحه، وزيرى
سخن - 12
شماره ۱۲م، آبان ۱۳۵۳ش.، ۱۱۸ صفحه، وزيرى
سخن - 1
شماره اول، دی ۱۳۵۳ش.، ۱۳۷ صفحه، وزيرى
سخن - 2
شماره دوم، بهمن ۱۳۵۳ش.، ۹۹ صفحه، وزيرى
سخن - 3
شماره سوم، اسفند ۱۳۵۳ش.، ۸۳ صفحه، وزيرى
سخن - 4
شماره چهارم، فروردین ۱۳۵۴ش.، ۸۴ صفحه، وزيرى
سخن - 6
شماره ششم، تیر ۱۳۵۴ش.، ۹۴ صفحه، وزيرى
سخن - 7
شماره هفتم، شهریور ۱۳۵۴ش.، ۱۲۵ صفحه، وزيرى
سخن - 7،8
شماره هفتم، بهمن ۱۳۵۵ش.، ۱۹۴ صفحه، وزيرى