نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   معرفت
معرفت
در زمینه علوم اسلامی
سردبير: سید محمدعلی حکیم
مدير مسئول: غیاث طعمه
عنوان: معرفت
عنوان فرعی: در زمینه علوم اسلامی
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
نوع نشریه: علمی،تخصصی
شاپا: ۱۰۲۳-۶۰۱۵
شماره‌ها:
معرفت - 38
پیاپی ۳۸، سال نهم، شماره ششم، بهمن۱۳۷۹، ۱۲۰ صفحه، رحلى كوچك
معرفت - 46
پیاپی ۴۶، سال دهم، شماره هفتم، مهر۱۳۸۰، ۱۲۰ صفحه، رحلى كوچك