نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   فصلنامه کتاب
فصلنامه کتاب
نشریه سازمان استاد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
سردبير: فریبرز خسروی
مدير داخلى: فرزانه شادان پور
عنوان: فصلنامه کتاب
عنوان فرعی: نشریه سازمان استاد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
نوع نشریه: علمی، ترویجی
شاپا: ۱۰۲۲-۶۴۵۱
شماره‌ها:
فصلنامه کتاب - 3
پیاپی ۳، سال ۱۹م، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۷، ۳۵۰ صفحه، رحلى كوچك
فصلنامه کتاب- 64
پیاپی ۶۴، ویژه‌نامه نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، سال ۱۶م، شماره چهارم، ۱۳۸۴ش.، ۲۹۶ صفحه، رحلى كوچك
فصلنامه کتاب - 65
پیاپی ۶۵، سال ۱۷م، شماره اول، بهار ۱۳۸۵، ۴۲۲ صفحه، وزيرى
فصلنامه کتاب - 70
پیاپی ۷۰، سال ۱۸م، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۶، ۳۵۴ صفحه، وزيرى
فصلنامه کتاب - 72
پیاپی ۷۲، سال ۱۸م، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۶، ۳۷۴ صفحه، وزيرى
فصلنامه کتاب - 73
پیاپی ۷۳، سال ۱۹م، شماره اول، بهار ۱۳۸۷، ۲۶۸ صفحه، وزيرى
فصلنامه کتاب - 74
پیاپی ۷۴، سال ۱۹م، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۷، ۳۲۰ صفحه، وزيرى
فصلنامه کتاب - 76
پیاپی ۷۶، سال ۱۹م، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۷، ۳۳۵ صفحه، وزيرى
فصلنامه کتاب - 77
پیاپی ۷۷، سال ۲۰م، شماره اول، بهار ۱۳۸۸، ۳۴۶ صفحه، رحلى كوچك
فصلنامه کتاب - 78
پیاپی ۷۸، سال ۲۰م، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۸، ۳۴۲ صفحه، وزيرى
فصلنامه کتاب - 79
پیاپی ۷۹، ویژه‌نامه ویژه نامه سازماندهی اطلاعات، سال ۲۰م، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۸، ۳۶۰ صفحه، رحلى كوچك